Monthly Archives פברואר 2017

שינוי בסיס מדד המחירים לצרכן לשנת 2017 במערכת ERP

שינוי בסיס מדד המחירים במערכת אי אר פי מבית אלמוג בסיס המדד לשנת 2017  השתנה והוא מעודכן מעתה ביחס לממוצע שנת 2016. לפני שמעדכנים את המדד לחודש ינואר 2017, יש להפעיל בתפריט את קליטת מטבעות ושערים. יש לעמוד על השורה של MB50 בסיסי מדד מחירים לצרכן  , ללחוץ על כפתור עריכת שערים ולבחור עריכת שערים לפי המטבע. יש לסמן את שנת 2017  ברשימת השנים בחלק העליון, לרדת למטה עד לשורה של 2017 , להקיש 0.989 ולשמור. רק לאחר שמירת הנתון ניתן להקיש את מדד ינואר 2017 שערכו 99.8 .   צפו בפתרונות נוספים
+ קרא עוד

שינוי בסיס מדד המחירים לצרכן לשנת 2017 בתוכנת FinPro

בסיס המדד לשנת 2017  השתנה והוא מעודכן מעתה ביחס לממוצע שנת 2016. לפני שמעדכנים את המדד לחודש ינואר 2017, יש להפעיל תחילה את התוכנית קליטת בסיסי מדד ולהקיש נתונים כדלקמן: קוד מדד: 50 שנת התחלה לבסיס חדש : 2017. היחס בין שנת בסיס חדשה לשנה קודמת: 0.989. רק לאחר שמירת הנתון ניתן להקיש את מדד ינואר 2017 שערכו 99.8 .   צפו בפתרונות נוספים            
+ קרא עוד