שלום לקהל לקוחותינו,

באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל פורסמה ההודעה הבאה, לידיעתכם:

ז' אדר תשע"ח
22 פברואר 2018
אל:
כלל הנישומים/המנכים/העוסקים
הנדון: דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש מרץ 2018
1 . לבקשת הלשכות המקצועיות, לשכת יועצי המס ולשכת רו"ח, החליט מנהל רשות המסים, לאפשר מהלך
ניסיוני לחודש אחד, בו יידחו מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים, החלים בחודש מרץ 2018 , כדלהלן:
א. המועד האחרון לדיווח ותשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ ולמקדמות מס הכנסה, אשר
יחול בתאריך 15.3.18 יידחה לתאריך 17.3.18 .
ב. המועד האחרון לדיווח ותשלום של הדוחות התקופתיים בניכויים, אשר יחול בתאריך 16.3.18
יידחה לתאריך 17.3.18 .
ג. דיווח הדוחות התקופתיים כאמור )מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים( באמצעים המקוונים,
קרי, באינטרנט ו/או בשע"מ וישולמו עד לתאריך 23.3.18 בשעה 18.00 , יחשבו כדיווחים
שנעשו במועד.
2 . יובהר, כי הסדר הגביה המרוכזת במקדמות ובניכויים בוטל.
3 . עוד יובהר, כי מועד הדיווח שנקבע, ה- 17.3.18 , יחול ביום שבת. לכן, הכללים הרגילים, המאפשרים
דחיית מועדים, במקרה בו יום הדיווח התקופתי חל במועד הקבוע כיום השבתון הדתי, )כל אחד על פי
דתו(, יחולו גם בחודש זה, ללא שינוי.
4 . לידיעתכם.
בברכה,
שלמה אוחיון